Share |

พบนร.ภาวะทุพโภชนาการกว่า 3 แสนคน

สพฐ.เผยนร.น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.13 สูงต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 7.73 สพท.ที่มีนร.น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 3 อันดับแรก อาทิ นราธิวาส เขต 1 ปัตตานี เขต 1 และตาก เขต 2 ส่วนสพท.ที่นร.สูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 3 อันดับ แรก ดังนี้ ตาก เขต 2 นราธิวาส เขต 1 และปัตตานี เขต 1...

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะโภชนาการจากการวัดน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุของนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยใช้เกณฑ์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่าจากจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนักทั้งหมด จำนวน 4,665,374 คน พบว่ามีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 379,318 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 จำแนกเป็นนักเรียนชาย 205,602 คน และนักเรียนหญิง 173,716 คน ส่วนนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุนั้น จากจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงทั้งหมด 4,664,254 คน พบว่ามีนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 360,334 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73 จำแนกเป็นนักเรียนชาย 188,462 คน และนักเรียนหญิง 171,872 คน ทั้งนี้การสำรวจในปีนี้แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นการประมาณการ แต่ครั้งนี้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เป็นรายโรง ซึ่งการที่นักเรียนมีปัญหาน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุ สะท้อนถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทั้งนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษารับทราบ ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

นายรังสรรค์กล่าวอีกว่า สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่นักเรียนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ มากที่สุด 5 อันดับ เรียงตามลำดับ ดังนี้ สพท.นราธิวาส เขต 1 จำนวน 7,014 คน สพท.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 5,921 คน สพท.ตาก เขต 2 จำนวน 5,471 คน สพท.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 5,015 คน และ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 5,013 คน ส่วน สพท.ที่นักเรียนมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุมากที่สุด 5 อันดับ เรียงตามลำดับ ดังนี้ สพท.ตาก เขต 2 จำนวน 7,993 คน สพท.นราธิวาส เขต 1 จำนวน 6,583 คน สพท.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 5,571 คน สพท.เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 5,137 คน สพท.สงขลา เขต 3 จำนวน 4,749 คน

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์