Share |

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ รวม 6 ราย

ราชกิจจานุเบกษา วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวม  ๒ ฉบับ
  
    

ประกาศ ฉบับแรก ระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ ให้สำนักพระราชวัง  ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้ดำรง  ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน ๒ ราย ดังนี้

  

๑. นายสะรัล เพิ่มสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนัก พระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สำนักพระราชวัง

  

๒. นายวีรชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน งานมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สำนักพระราชวัง


  

 

ประกาศ ฉบับที่สอง ระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ ให้สำนักพระราชวัง  ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน ในพระองค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน ๔ ราย ดังนี้

 

๑. นาวาเอก สุเทพ บุรณศิริ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหาร  ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวาย  ความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ดำรงตำแหน่ง  ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สำนักพระราชวัง


๒. พันตรี เกรียงไกร ดำดี ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยฝึกที่ ๒ หน่วยทหารมหาดเล็ก  ราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด  กองบัญชาการกองทัพไทย ดำ รงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน งานชาวที่ ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง


๓. เรือโท โฆษิต พิสุทธิ์ไพศาล ตำแหน่ง นายทหารธุรการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน งานชาวที่ ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง


๔. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง ตำแหน่ง ประจำสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานตำรวจวังพระราชพิธีและสื่อสาร ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์